Verkoopsvoorwaarden+

Perfect+ Verkoopsvoorwaarden

Door de offerteaanvraag en/of de bestelling van de klant, worden onderhavige verkoopsvoorwaarden, behoudens andersluidende, schriftelijke vermelding, en met verzaking aan zijn eigen voorwaarden ter zake, voor uitdrukkelijk aanvaard beschouwd.

Perfect+ Verkoopsvoorwaarden

Art. 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

1.1      Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen  Perfect+ bvba en de co-contractant. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

1.2      Deze algemene voorwaarden worden door de co-contractant aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.

Art. 2: Aansprakelijkheid opdrachtgever tot organisatie van een evenement 

2.1      De co-contractant die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd en gemachtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en met uitsluiting van Perfect+ bvba, de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.

2.2      Daar de opdrachtgever geldt als de organisator van het evenement en Perfect+ als de door hen geëngageerde producer, zijn alle kosten en plichten van de organisator te zijner laste zoals onkosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, SABAM, vergunningen, verzekeringen en bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten.

2.3      De organisator verklaart zich te schikken naar de wet betreffende het onderworpen zijn van evt. artiesten aan de RSZ.

Art. 3: Offerte

3.1      De offertes van Perfect+ zijn geldig gedurende 30 dagen behoudens een afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

3.2      Na deze termijn heeft Perfect+ het recht zijn offerte aan te passen. De offerte wordt als aanvaard beschouwd wanneer de co-contractant per mail of brief bevestigt.

3.3      De prijzen van offertes geven een benaderende raming. Ze zijn onderhevig aan de schommelingen van de lonen en prijzen die erin verwerkt zitten. Ze bevatten geen transport- en verpakkingskosten, die ten laste van de klant zijn en op wiens risico de goederen vervoerd worden.

Art.4: Annulatie van het evenement door Perfect+ BVBA: 

4.1.     Perfect+ Event Productions heeft het recht om een evenement eenzijdig te annuleren wanneer deze gevaar dreigt op te leveren voor haar medewerkers, haar materialen en/of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van het evenement kunnen verstoren of wanneer het evenement om welke reden ook verboden of verhinderd wordt door bestuurlijke of gerechtelijke overheden.

4.2.     Perfect+ Event Productions kan in deze omstandigheden tot geen enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden. De co-contractant blijft in voorkomend geval gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten.

4.3.     Dit is evenzo indien de organisator na bevestiging van de opdracht in een latere fase alsnog op zijn bestelling terugkomt (zie art. 9).

Art.5: Leveringstermijn

5.1.     Elke leveringstermijn, die wordt opgegeven, geldt slechts bij benadering en kan nooit tegen Perfect+ Event Productions worden ingeroepen tot het verkrijgen van interesten, schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst.

5.2      Klachten dienen meegedeeld binnen de vijf dagen na de levering waarop zij betrekking hebben, per aangetekend schrijven. Zoniet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

Art. 6: Aansprakelijkheid 

6.1.     Perfect+ staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de co-contractant en de deelnemers, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van Perfect+.

6.2.     Perfect+ Event Productions is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van de door haar geproduceerde evenementen. De co-contractant verbindt er zich toe om voor de duur van het evenement een verzekering af te sluiten die haar burgerlijke aansprakelijkheid volledig dekt.

6.3      Perfect+ wijst elke aansprakelijkheid af m.b.t. de normale kwaliteit van een werk dat op verzoek van de klant binnen een kortere tijd dan de normale of afgesproken is geleverd

Art. 7: Betaling

7.1.     In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn kan Perfect+ bvba, na schriftelijke ingebrekestelling, afzien van de levering en is zij hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd.

7.2.     De facturen van Perfect+ zijn contant betaalbaar te Brugge. Elke factuur die niet volledig betaald wordt binnen 30 dagen na factuurdatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12% per jaar. Bovendien zal het verschuldigde factuurbedrag van rechtswege en zonder in gebrekenstelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 12% met een minimum van 100 €.

7.3.     De kosten van invordering, die door Perfect + bvba zouden moeten gemaakt worden, worden forfaitair begroot op 12% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 € en zijn eveneens ten laste van de co-contractant.

7.4.     Elk protest tegen een factuur, evenals tegen de conformiteit van de levering, dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum verstuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van Perfect+ Event Productions.

7.5.     Tenzij schriftelijke andersluidende overeenkomst geldt als betalingsregeling:   
* voorschot van zestig procent (60%) op de totale prijs bij de aanvaarding van de offerte door de co-contractant. Dit is 60% bij buitenlandse  klanten. 
* het saldo contant na afloop van het evenement.

Art. 8: Wijzigende of supplementaire bestellingen

Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie.

Art. 9: Annulatie door de co-contractant: 

9.1      In geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co-contractant blijft deze gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten o.m. voor concept, research, enz. en van een schadevergoeding voor de door Perfect+ Event Productions gederfde winst.

9.2      Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op vijftig procent (50%) van de overeengekomen prijs of van het nog te factureren saldo (in geval van annulatie tijdens de uitvoering omvat dit o.m. de reeds geleverde en lopende prestaties i.k.v het dossier).

9.3      Indien co-contractant later dan een week voor het event annuleert, dan blijft het volledige bedrag (100%) verschuldigd. Echter, indien co-contractant binnen het jaar hetzelfde event op een andere datum herboekt, dan kan de betaling van vorige factuur ingebracht worden als aanbetaling (na verwerking van evt. aanpassingen en prijsstijgingen) verminderd met een forfaitaire 25% van het oude factuurbedrag ter dekking van administratieve en andere kosten geleverd voor het oorspronkelijke event en eventueel verhoogd met toen betaalde annulatiekosten aan derden (zoals hotels…).

9.4      Perfect+ Event Productions heeft het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.

9.5      In geval van annulatie van de overeenkomst door Perfect+ Event Productions kan deze een schadevergoeding, die wordt bepaald volgens de regels van gemeen recht, verschuldigd zijn aan de co-contractant.

9.6      In geval dat de co-contractant het, volgens de bestelbon, geboekte event wil uitstellen naar een latere datum (binnen het jaar geteld vanaf de datum van het oorspronkelijk geboekte event) omwille van één van onderstaande redenen (zie 9.6.1), dan blijft het te betalen/reeds betaalde voorschot behouden door Perfect+. Dit voorschot wordt vervolgens in mindering gebracht na het doorgaan van het event op de nieuwe datum (binnen het jaar geteld vanaf de datum van het oorspronkelijk geboekte event). In alle andere gevallen zijn de annulatievoorwaarden zoals vermeld in Artikel 9 van toepassing. 

9.6.1 Geldige redenen voor uitstel:

  • Bestaande en/of nieuwe officiële pandemie (bv. Covid19-crisis), uitgesproken door de Federale en/of Regionale overheid. 
  • Het event is wettelijk niet toegelaten door officiële federale, gewestelijke en/of provinciale regels die op datum van het geboekte event van toepassing zijn.
  • Heel slechte weersomstandigheden die het niet toelaten om het geboekte event op een vlotte/veilige manier te organiseren (= constante regen en/of storm). Uitstel voor deze moet ten laatste 1 week voordien aangevraagd worden.

9.6.2 Mogelijke uitzondering op regel 1. omtrent uitstellen van het geboekte event : evt. verkoops- en annulatievoorwaarden van toeleveranciers voor het event (cateringdiensten, fietsverhuur, etc.). Indien Perfect+ voor het geboekte event annulatie- of verplaatsingskosten moet betalen aan de toeleveranciers van het geboekte event, dan worden deze in mindering gebracht van het te betalen/reeds betaalde voorschot. De cocontractant wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

9.6.3 Het te betalen/reeds betaalde voorschot kan eveneens gebruikt worden (volledig of gedeeltelijk) voor een ander Perfect+ concept dan het geboekte concept. 

Art. 10: Nietigheid 

De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

Art. 11: Compensatie 

Perfect+ Event Productions heeft het recht schuldvorderingen tegenover de co-contractant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de co-contractant ten opzichte van Perfect+.

Art. 12: Publiciteit 

12.1    Perfect+ Event Productions heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de uitgevoerde evenementen in haar publiciteit, communicatie en marketing, zowel beschrijvend als visueel beeldmateriaal, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe van de co-contractant.

12.2    Alle ideeën, plannen, concepten, creaties of welke geestesvruchten ook die door Perfect+ al of niet ter uitvoering van een gegeven opdracht, worden geformuleerd, ontworpen of geschapen, zijn en blijven, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking hiervan, zijn exclusieve eigendom. Zij mogen slechts worden openbaar gemaakt, aangewend, vermenigvuldigd, binnen de grenzen van wat schriftelijk door ons is toegestaan.

12.3    Iedere verwijzing, namaak, herdruk of eender welk gebruik ervan, zonder schriftelijke toestemming, is verboden, op straffe van een schadeloosstelling ten bedrag van vijf keer de prijs die er normaal wordt voor betaald.

12.4    Het is Perfect+ toegelaten zijn creaties van een identificatieteken te voorzien. Dit kenteken mag onder geen beding worden weggelaten, tenzij na onderlinge schriftelijke overeenkomst.

12.5    Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verspreiding van de door Perfect+ ontworpen publicitaire creaties, benamingen, teksten en andere, en aansprakelijk bij juridische vervolging wegens oneerlijke concurrentie, namaak, e.a.

Art. 13: Bevoegde rechtbank 

13.1.      In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen Perfect+ Event Productions en de co-contractant zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

13.2.      Dit is eveneens van toepassing in geval van geaccepteerde wissels.

13.3.      Dit artikel is eveneens van toepassing op de overeenkomsten gesloten met onderdanen van de Europese Unie, conform het Verdrag E.E.X. van 24.09.1968 en het Verdrag van Lugano van 16.09.1988.

Art. 14: Toepasselijk recht 

De totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door deze algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Brugge territoriaal bevoegd.

Art. 15: Schade of verlies van materiaal van Perfect+ door klant 

Bij schade of verlies van tijdens evenementen door Perfect+ beschikbaar gesteld materiaal (zoals tablets, smartphones, GPS, laptops, projectors…) zal elk verloren of beschadigd voorwerp aan de actuele inkoopprijs worden aangerekend op de saldofactuur naar de klant.

Art. 16 : Tracking van Eigendommen

Bij deelname aan onze teambuildingevenementen, waarbij deelnemende teams voorzien worden van rugzakken of iPads, wordt aangegeven dat deze eigendommen het onderwerp zijn van traceerbaarheid om verlies te voorkomen en de efficiënte werking van het evenement te waarborgen. Door deel te nemen aan het evenement, stemt u in met het volgende:

  • Traceerbaarheid: alle uitgereikte rugzakken, iPads of andere eigendommen blijven eigendom van Perfect+ gedurende de gehele duur van het evenement. Wij behouden ons het recht voor om technologische middelen te gebruiken voor het bijhouden en traceren van deze eigendommen.
  • Gebruik van Gegevens: de verzamelde trackinggegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden, zoals het voorkomen van verlies of diefstal van eigendommen, het bijhouden van de voortgang van het evenement, en het waarborgen van de veiligheid van de deelnemers.
  • Privacy: Perfect+ respecteert de privacy van de deelnemers. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden en worden alleen bewaard zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.
  • Aansprakelijkheid: De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de toegewezen eigendommen en dienen deze terug te geven aan Perfect+ in dezelfde staat als waarin ze zijn ontvangen, met uitzondering van normale slijtage.

Door deel te nemen aan onze teambuildingevenementen gaat u akkoord met de bovengenoemde trackingvoorwaarden. We raden u aan om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en eventuele vragen voorafgaand aan het evenement met ons te bespreken.

Art. 17: Akkoord

Beide partijen verklaren zich akkoord met de bepalingen zoals voorzien in deze overeenkomst en zijn bijlagen.